Aktuality

V sobotu 7.3.2020 od 8 hodin se koná                                                                          Valná hromada Svazu Faremních zpracovatelů                  Adresa: Rampuše 5, Rychnov nad Kněžnou, 516 01                                                                                                                Svoji účast na Valné hromadě potvrďte prosím do pondělí 24.2.2020 emailem na info@zpracovatele.cz nebo telefonicky (sms) na 774 332 512 (Dominika Kornová)

Příručka pro faremní zpracování mléka (najdete po registraci v členské sekci)

Praktická pomůcka pro provozovatele faremních mlékáren a sektor řemeslného zpracování mléka v České republice.

Faremní a řemeslné zpracování mléka má v České republice velmi dlouhou tradici. Pro usnadnění orientace v legislativních požadavcích připravilo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci se Státní veterinární správou a Svazem faremních zpracovatelů pro výrobce pomůcku a návod v podobě Příručky pro faremní a řemeslné zpracování mléka.

Hlavním cílem této příručky je poskytnout ucelený a přehledný souhrn legislativních požadavků v oblasti faremního zpracování mléka, zpracování mléka v podnicích s malým objemem výroby, v podnicích, využívajících tradiční výrobní postupy a řemeslné postupy výroby mléčných výrobků. Příručka obsahuje mimo jiné postup žádosti o registraci, případně schválení a registraci provozovatele, a uvádí také postup žádosti o udělení povolení využití některých požadavků v rámci flexibility a to jak na strukturální požadavky, tak na používané metody produkce.

Principy a návody v této příručce mají sloužit především jako základní a výchozí podklady k vypracování vlastních pravidel v oblasti výroby mléka a mléčných výrobků. Vzory je nutné přizpůsobit konkrétním podmínkám dané provozovny, ale i objemu a charakteru produkovaných výrobků.

Kdo jsme?

Nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je zejména odstraňování nejrůznějších zbytečných administrativních překážek, kladených faremnímu zpracování a realizaci místní zemědělské produkce.  

O co svaz usiluje?

Usilujeme o zohlednění minimální velikosti rizik, daných velikostí a místní působností potravinářských podniků na úrovni farem. Prosazujeme, aby požadavky na stavební uspořádání, vybavení, administrativu a další požadavky na malé podniky byly přizpůsobeny výše uvedené minimální velikosti rizik ve srovnání s mamutími potravinářskými podniky.

Koho svaz sdružuje?

Sdružujeme zemědělské podnikatele (popř. i osoby, provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti), kteří usilují o realizaci faremního zpracování produktů zemědělské prvovýroby. Cílem faremního zpracování je produkce potravinářských výrobků s vyšší přidanou hodnotou, které umožní zlepšení celkové ekonomiky farem.

Poslání svazu

Naším posláním je hájit zájmy členů na realizaci produkce a současně vzdělávat své členy v oblasti kvality a bezpečnosti potravin, zejména živočišného původu a vést je k orientaci na výrobní postupy, šetrné k přírodě a životnímu prostředí v duchu zásad trvale udržitelného rozvoje.

Zájmy svých členů prosazujeme přímo i prostřednictvím členství v organizacích, která v oblasti působí, zejména v chovatelských Svazech, Asociaci soukromého zemědělství, potravinářských organizacích a podobně. Usilujeme o srovnatelné podmínky s ostatními státy EU v oblasti faremního zpracování a malých potravinářských podniků.

Další informace

Svaz je registrován u Ministerstva vnitra Česká republiky. Úplné znění stanov svazu. Zápisy z valných hromad.