Aktuality
POZVÁNKA na volební valnou hromadu Svazu faremních zpracovatelů Která se koná 10,00 hodin, 2.3.2019 na Statku Krasoňovice Krasoňovice 1, Zruč nad Sázavou, 28522, více na www.krasonovice.cz

Příručka pro faremní zpracování mléka (najdete po registraci v členské sekci)

Praktická pomůcka pro provozovatele faremních mlékáren a sektor řemeslného zpracování mléka v České republice.

Faremní a řemeslné zpracování mléka má v České republice velmi dlouhou tradici. Pro usnadnění orientace v legislativních požadavcích připravilo Ministerstvo zemědělství ve spolupráci se Státní veterinární správou a Svazem faremních zpracovatelů pro výrobce pomůcku a návod v podobě Příručky pro faremní a řemeslné zpracování mléka.

Hlavním cílem této příručky je poskytnout ucelený a přehledný souhrn legislativních požadavků v oblasti faremního zpracování mléka, zpracování mléka v podnicích s malým objemem výroby, v podnicích, využívajících tradiční výrobní postupy a řemeslné postupy výroby mléčných výrobků. Příručka obsahuje mimo jiné postup žádosti o registraci, případně schválení a registraci provozovatele, a uvádí také postup žádosti o udělení povolení využití některých požadavků v rámci flexibility a to jak na strukturální požadavky, tak na používané metody produkce.

Principy a návody v této příručce mají sloužit především jako základní a výchozí podklady k vypracování vlastních pravidel v oblasti výroby mléka a mléčných výrobků. Vzory je nutné přizpůsobit konkrétním podmínkám dané provozovny, ale i objemu a charakteru produkovaných výrobků.

Kdo jsme?

Nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je zejména odstraňování nejrůznějších zbytečných administrativních překážek, kladených faremnímu zpracování a realizaci místní zemědělské produkce.  

O co svaz usiluje?

Usilujeme o zohlednění minimální velikosti rizik, daných velikostí a místní působností potravinářských podniků na úrovni farem. Prosazujeme, aby požadavky na stavební uspořádání, vybavení, administrativu a další požadavky na malé podniky byly přizpůsobeny výše uvedené minimální velikosti rizik ve srovnání s mamutími potravinářskými podniky.

Koho svaz sdružuje?

Sdružujeme zemědělské podnikatele (popř. i osoby, provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti), kteří usilují o realizaci faremního zpracování produktů zemědělské prvovýroby. Cílem faremního zpracování je produkce potravinářských výrobků s vyšší přidanou hodnotou, které umožní zlepšení celkové ekonomiky farem.

Poslání svazu

Naším posláním je hájit zájmy členů na realizaci produkce a současně vzdělávat své členy v oblasti kvality a bezpečnosti potravin, zejména živočišného původu a vést je k orientaci na výrobní postupy, šetrné k přírodě a životnímu prostředí v duchu zásad trvale udržitelného rozvoje.

Zájmy svých členů prosazujeme přímo i prostřednictvím členství v organizacích, která v oblasti působí, zejména v chovatelských Svazech, Asociaci soukromého zemědělství, potravinářských organizacích a podobně. Usilujeme o srovnatelné podmínky s ostatními státy EU v oblasti faremního zpracování a malých potravinářských podniků.

Další informace

Svaz je registrován u Ministerstva vnitra Česká republiky. Úplné znění stanov svazu. Zápisy z valných hromad.