Kdo jsme?
Nestátní nezisková organizace, jejímž posláním je zejména odstraňování nejrůznějších zbytečných administrativních překážek, kladených faremnímu zpracování a realizaci místní zemědělské produkce. 

O co svaz usiluje?

Usilujeme o zohlednění minimální velikosti rizik, daných velikostí a místní působností potravinářských podniků na úrovni farem. Prosazujeme, aby požadavky na stavební uspořádání, vybavení, administrativu a další požadavky na malé podniky byly přizpůsobeny výše uvedené minimální velikosti rizik ve srovnání s mamutími potravinářskými podniky.

Koho svaz sdružuje?

Sdružujeme zemědělské podnikatele (popř. i osoby, provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti), kteří usilují o realizaci faremního zpracování produktů zemědělské prvovýroby. Cílem faremního zpracování je produkce potravinářských výrobků s vyšší přidanou hodnotou, které umožní zlepšení celkové ekonomiky farem.

Poslání svazu

Naším posláním je hájit zájmy členů na realizaci produkce a současně vzdělávat své členy v oblasti kvality a bezpečnosti potravin, zejména živočišného původu a vést je k orientaci na výrobní postupy, šetrné k přírodě a životnímu prostředí v duchu zásad trvale udržitelného rozvoje.

Zájmy svých členů prosazujeme přímo i prostřednictvím členství v organizacích, která v oblasti působí, zejména v chovatelských Svazech, Asociaci soukromého zemědělství, potravinářských organizacích a podobně. Usilujeme o srovnatelné podmínky s ostatními státy EU v oblasti faremního zpracování a malých potravinářských podniků.

Další informace

Svaz je registrován u Ministerstva vnitra Česká republiky. Úplné znění stanov svazu.